Vår modell för att vidareutveckla narrativ praxis

Utmärkande för oss människor är förmågan att berätta. Berättande är vårt främsta medel för att kommunicera med andra och för att tolka och förmedla erfarenheter. Berättande är också ett av våra allra viktigaste redskap för att framträda som de vi är eller vill vara. Men förmågan att berätta är inte villkorslös. Vid närmre eftertanke kan nog de flesta känna igen sig i att stödet från närvarande lyssnare är avgörande eftersom berättande kännetecknas av samspel. Omgivningens förmåga att lyssna och samspela är därför en viktig förutsättning. Med ett vidgat perspektiv på berättande behöver ingen uteslutas från möjligheten att delta i ett berättande. Alla kan berätta.

 

En kombination av fyra typer av redskap

Hur kan man då gå tillväga för att vidareutveckla narrativ praxis inom olika professioner och verksamheter? Vårt svar på frågan är att tillämpa en modell i form av ett sammanhållande ramverk för analys och utveckling av nya redskap i samverkan med dem som ska använda redskapen. Att tillämpa modellen innebär att kombinera fyra typer av redskap.

Lyssna och samspela

Metoder för att lyssna och samspela gör oss till mer medvetna och kompetenta lyssnare. Av särskild betydelse i sammanhanget är att problematisera de normativa föreställningar som t ex utgår från att ”riktiga” berättelser ska vara sammanhängande och fullständiga. Vi måste vidga perspektivet på berättande för att inte beröva dem, som inte kan leva upp till normen, en berättarröst.

Delta och observera

Metoder för att delta och observera används för att analysera berättande i de levande sammanhang som det ingår i med avseende på den väv av sociala, kulturella och materiella omständigheter som omger varje människa. Metoderna innebär att delta i människors vardagsliv och observera vad som där sker. Att delta i och observera berättande är ett sätt att fördjupa kunskapen om hur enskilda personer förhåller sig till närvarande och frånvarande röster i sin omvärld.

Uttrycka sig fritt

Metoder för att få uttrycka sig fritt fäster uppmärksamheten vid betydelsen av att få uttrycka sig med varje medel. Muntligt berättande är centralt i många situationer. Men vi kompletterar orden med andra kreativa uttrycksmedel som målning, musik, film och inte minst genom att ta vara på kroppens outtömliga möjligheter att bära fram budskap. Att göra det möjligt för andra att uttrycka sig fritt och med varje medel ställer metoderna för att lyssna och samspela på sin spets.

Framträda och gestalta

Metoderna för att få framträda och gestalta har som utgångspunkt att allt berättande innebär att gestalta något. I vardagligt tal ger vi berättelser en speciell form som både kan förhålla sig till välkända genrer och personliga uttryck. De egna uttrycken formar den egna berättarrösten och ställer i sin tur krav på utomståendes förmåga att lyssna och samspela. Vi använder film och andra konstformer för att ge människor utvidgade möjligheter att se sig själva och framträda inför andra.