Uppdrag & projekt

Narrativ Etnografi arbetar såväl med undersöknings- och utvecklingsuppdrag som med kursutveckling och framställning av läromedel. En gemensam nämnare för alla dessa verksamheter handlar om vardagligt berättande eller närmare bestämt narrativ praxis, det vill säga sättet att lyssna till och samspela kring berättande. Berättande är i många professioner ett undervärderat medel för kommunikation, kunskapsutbyte och kvalitetsutveckling. Uppdrag och projekt som syftar till att vidareutveckla narrativ praxis har därför en stor potential att göra skillnad. Arbetet utgår från en modell som ursprungligen utvecklades i samverkan med aktörer inom äldreomsorgen, men som kan tillämpas inom skilda professioner och verksamheter.

Narrativ Etnografi är ett samverkande forskningsföretag som utvecklar nya redskap för narrativ praxis i samverkan med dem som ska använda redskapen. Ett övergripande mål är att bidra till ömsesidiga kunskapsutbyten mellan yrkesutövande i samhällets olika sektorer, konstnärligt och vetenskapligt arbete. Gemensamt för uppdrag och projekt är deras forskningsanknytning, bland annat genom tvärvetenskapliga referensgrupper. Som en röd tråd genom alla uppdrag och projekt, som finns att läsa om på den här sidan, är ambitionen att bidra till hållbara lösningar på aktuella samhällsproblem. Flera uppdrag rör de mer märkbara satsningarna kring ”kultur och hälsa”, såsom satsningen på ”kultur för äldre” och ”Kultur på recept”. Ett annat planerat projekt rör stödet till ensamkommande barn i HVB-hem.