Uppföljningen av två pilotprojekt som genomförts i samverkan mellan Stockholms läns landstings kulturförvaltning och Smärtrehabiliteringen vid Danderyds sjukhus genomfördes under 2014-15.

Rapport (1) om Kultur på recept [PDF]

Rapport (2) om Kultur på recept [PDF]

Konstverket på bilden är skapat av Sigrid Hjertén.

Kultur på recept

Narrativ Etnografi har medverkat i uppföljningen av två pilotprojekt kring regeringens satsning på Kultur på recept som syftar till att undersöka om” kulturaktiviteter, eget skapande och kulturupplevelser kan vara en del i en rehabiliteringsprocess”. Uppföljningen visar att tre sammanvävda processer har betydelse för att ta vara på deltagarnas egna resurser. För det fortsatta arbetet har utvecklingen av narrativ praxis en central betydelse. Deltagarnas eget berättande kan dels tas tillvara som redskap för en varaktig rehabilitering och dels som grund för metodutveckling i samverkan mellan flera involverade aktörer. En bearbetning av två rapporter kommer att utföras av Georg Drakos och publiceras i samband med bokutgivning vid Centrum för Kultur och Hälsa, Göteborgs universitet.