Narrativ Etnografi är ett forskningsföretag som arbetar med vardagligt berättande och andra former av kommunikation i olika verksamheter. Att berätta i samspel med andra är människors främsta medel för att framträda och skapa mening och sammanhang livet. Men berättande är också ett sätt för organisationer att kommunicera med omvärlden och förmedla såväl kunskap som självbilder på olika nivåer.

Varför är berättande viktigt i många professioner?

I många verksamheter hör narrativ praxis, det vill säga sättet att lyssna till och samspela kring berättande, till de allra viktigaste redskapen för att få kunskap om andra människors liv och om den värld av erfarenheter som varje människa är en del av. Berättande är därför en viktigt grund och resurs för metodutveckling.

Inriktningen på narrativ praxis synliggör värdet av erfarenhetsbaserad praktisk kunskap, som ofta är tyst men avgörande för arbetets kvalitet. En god praxis mobiliserar människors egna resurser och självkänsla, medan ett omedvetet förhållningssätt kan beröva människor deras egen röst. Berättande är i många professioner ett undervärderat medel för kommunikation, kunskapsutbyte och kvalitetsutveckling.

Narrativ etnografi i praktiken

Narrativ etnografi är ett teoretiskt och metodiskt ramverk som används för att vidareutveckla narrativ praxis i olika professioner och verksamheter med performansorienterad analys av berättande och framträdande som grund. Analyserna utgår från att mänskligt medvetande är kroppsförankrat och hämtar perspektiv från en fenomenologisk tanketradition.

Historik

Narrativ Etnografi är också namnet på ett samverkande forskningsföretag som fick sin nuvarande inriktning 2012, men grundades några år tidigare av Georg Drakos. Han har mångårig erfarenhet av akademisk forskning, undervisning, internationellt och tvärvetenskapligt samarbete samt samverkan med organisationer i det omgivande samhället. År 2005 utnämndes han till docent i etnologi vid Stockholms universitet.

Hans erfarenhet av forskning i Nord- och Sydeuropa i förening med engagemang i utvecklingsprojekt under senare år har lagt grunden till forskningsföretaget. Företaget har fått sitt namn av det teoretiska och metodiska fält, narrativ etnografi, som har format verksamheten. Den egna forskningen baseras på långvariga etnografiska fältarbeten med ett återkommande fokus på berättande och andra markerade former av kommunikation.

Ett aktuellt uppdrag har nyligen genomförts inom ramen för Kulturrådets satsning på ”kultur för äldre”. I anslutning till projektet utvecklade Georg en modell för arbetet med berättande i äldreomsorgen. Modellen kan tillämpas som ett sammanhållande ramverk för att vidareutveckla narrativ praxis i varierande verksamheter. Modellen bygger på samverkan mellan yrkesutövande, konstnärligt och vetenskapligt arbete. Läs mer om modellen

Ett samverkande forskningsföretag

Narrativ Etnografi bedriver sina verksamheter efter en modell för samverkande forskningsföretag inom hum/sam. Organisationsformen har skapats inom ramen för ett projekt finansierat av Sveriges innovationsmyndighet, VINNOVA, som ett led i att skärpa samverkan mellan forskning och utbildning inom hum/sam och det omgivande samhället.

Forskarna och deras medarbetare

  • bedriver både inomakademiska verksamheter (forskning, högre utbildning) och verksamheter utanför akademin (såsom uppdrag och fortbildning)
  • utvecklar former för metodisk samverkan i sina verksamheter
  • korsbefruktar kunskaper, erfarenheter och kontakter mellan verksamheterna.